FAST Linked Data

FAST Authority File

Peredvizhniki (Society)

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 567566
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Peredvizhniki (Society)
  SKOS Alternative Label:
  • Artelʹ svobodnykh khudozhnikov (Saint Petersburg, Russia)
  • Tovarishchestvo peredvizhnykh vystavok (Petrograd, R.S.F.S.R.)
  • Tovarishchestvo peredvizhnykh khudozhestvennykh vystavok (Petrograd, R.S.F.S.R.)
  • TPKhV
  • T.P.Kh.V.
  • Ambulants (Society)
  • Société des expositions artistiques ambulantes (Petrograd, R.S.F.S.R.)
  • Itinerants (Society)
  • Peredvižnici (Society)
  • Peredwischniki (Society)
  • Wandermaler (Society)
  • Society for Circulating Art Exhibitions (Petrograd, R.S.F.S.R.)
  • Société des expositions ambulantes
  • Wanderers (Society)
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views