FAST Linked Data

FAST Authority File

Yi, Sun-sin, 1545-1598

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 75939
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Yi, Sun-sin, 1545-1598
  SKOS Alternative Label:
  • Admiral Yi Sun Shin, 1545-1598
  • Chʻungmugong Yi Sun-sin, 1545-1598
  • Deokpung Buwongun Yi Sun-sin, 1545-1598
  • I, Sun-shin, 1545-1598
  • Lee, Sun-shin, 1545-1598
  • Li, Sunsin, 1545-1598
  • Ri, Shunshin, 1545-1598
  • Samdo Sugun Tongjesa Yi Sun-sin, 1545-1598
  • Seonmu Ildeung Gongsin Yi Sun-sin, 1545-1598
  • Yi, Chʻungmu, 1545-1598
  • Yi, Chʻungmugong, 1545-1598
  • Yi, Soon-shin, 1545-1598
  • Yi, Sun-shin, 1545-1598
  • Yi, Sunsin, 1545-1598
  • Yŏhae, 1545-1598
  • Yumyeong Sugun Dodok Yi Sun-sin, 1545-1598
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views