FAST Linked Data

FAST Authority File

Yijing, 635-713

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 199861
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Yijing, 635-713
  SKOS Alternative Label:
  • I-ching, 635-713
  • Yijing, Sha-men, 635-713
  • Sanzangfashi Yijing, 635-713
  • I-ching, Sha-men, 635-713
  • San-tsang-fa-shih I-ching, 635-713
  • Gijō, 635-713
  • Sanzō Hōshi Gijō, 635-713
  • I-tsing, 635-713
  • Yijing, Śramaṇa, 635-713
  • Śramaṇa Yijing, 635-713
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views